Khung bản máy ép bùn

Tấm nhựa tròn cho máy ép bùn